Köpevillkor

Aderian Göteborgs Allmänna försäljningsvillkor

Allmänt

Dessa villkor gäller för produkter som beställs via vår handelsplats webshop.aderian.se, om annat gällande ramavtal finns mellan Köparen och Aderian Göteborg avseende de produkter som beställs gäller dessa villkor i tillägg till gällande avtal där ramavtalet har företräde.

Möjlighet till inloggning och kredit lämnas först efter genomförd kreditupplysning och godkännande av Aderian Göteborg. Försäljning sker huvudsakligen till företag eller institutioner.

Pris

Priser är angivna i svenska kronor exkl. mervärdesskatt och frakt. Aderian Göteborg uppdaterar priserna regelbundet och förbehåller sig därför rätt till prisändring utan föregående avisering.

Köparen godkänner priset genom att elektroniskt skicka beställningen via webshop.aderian.se vid eventuell justering av priset sker underrättas Köparen innan leverans och ges därvid möjlighet att återkalla sin beställning.

Betalningsvillkor och äganderättsförbehåll

Betalningstiden är 30 dagar från fakturadatum (leveransdatum).

Vid betalningsdröjsmål debiteras dröjsmålsränta med 9,5%.

En produkt förblir Aderian Göteborgs egendom till dess den är till fullo betald.

Köparen äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av detta äganderättsförbehåll.

Frakt

Fraktkostnad tillkommer om inte annat avtalats. Ordinarie pris 150 sek/order. Avvikelse kan förekomma vid större/skrymmande försändelser.

Garantier och returer

Retur

Retur kan ej godkännas om varan är använd och/eller förpackning brutits. Aderian Göteborg äger rätt att ta ut kostnad för returfrakt somt eventuell kostnad för administration. Kundanpassad beställning kan ej godkännas för retur.

Transportskada

Skadad försändelse skall omedelbart anmälas till Transportören. Köparen är ansvarig för att mottaget gods kontrolleras senast ankomstdagen. Överenskommelse om hur skadan skall regleras träffas mellan Köparen och Transportören.

DOA

Produkten fungerar inte vid leverans (DeadOnArrival).

-         Kontakta först tillverkarens support för att vara säker på att det verkligen är fel på produkten.

-         I de fall tillverkaren inte hanterar denna returprocess själv skall ansökan om returnummer ske snarast möjligt efter att produkten konstaterats felaktig/trasig (tillverkarna har olika regler ang. hur länge de accepterar en DOA). Kontakta oss snarast via order.goteborgsyd@aderian.se.

Garanti

Produkten skall uppfylla de specifikationer som respektive tillverkare uppger. Garanti åberopas t ex. om produkten går sönder inom tillverkarens garantitid. Aderian Göteborg lämnar inga ytterligare garantier utöver de som tillverkaren specificerar.

Felaktig leverans

Om inte korrekt produkt blivit levererad i enlighet med beställningen så sker utbyte till rätt produkt på Aderian Göteborgs bekostnad. Kontakta oss då omedelbart via order.goteborgsyd@aderian.se .

Felaktig rekommendation

Vid beställning finns möjlighet att diskutera produktval med Aderian Göteborg ordermottagare. Sådana diskussioner är ofta kortfattade och ordermottagaren gör inga tekniska utvärderingar. Av denna anledning kan Aderian Göteborg inte ta något ansvar för om någon sådan rekommendation innebär oönskad funktionalitet eller inkompatibilitet. Önskas denna typ av garantier måste det skriftligen godkännas av Aderian Göteborgs försäljningsorganisation innan beställningen genomförs.

Support

För teknisk support och användarstöd hänvisas till tillverkaren eller av tillverkaren auktoriserad representant. Aderian Göteborg lämnar ingen ytterligare support utöver den som tillverkaren specificerar.

Särskilda villkor för programvaror

Vid köp av programvara erhåller inte Köparen någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda licensavtal/villkor som tillverkaren har utfärdat.

Force majeure

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att beställningens fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer. Om befrielsegrund föreligger befrias Aderian Göteborg från att fullgöra sin del av beställningen till dess befrielsegrunden inte längre föreligger. När befrielsegrund föreligger skall Aderian Göteborg underrätta Köparen om och i så fall när leverans kan ske.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, felaktigheter vid inläsning av information från leverantörer och tillverkare, ev. felaktigheter i specifikationer och grafiska presentationer samt leverantörers prishöjningar eller förändrade villkor. Länkar till andra parters webbplatser finns med enbart som hjälp och information. Inget ansvar kan tas för innehållet på dessa platser då de inte kontinuerligt kan kontrolleras av Aderian Göteborg.

Aderian Göteborgs ansvar till följd av fel på produkten eller försening av leveransen är begränsad till vad som anges i dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Aderian Göteborg bär därför inte något direkt eller indirekt ansvar för inkompatibilitet, följdfel, indirekta skador, förlust av information, driftsavbrott, utebliven vinst eller annan ekonomisk skada.

Köparen ansvarar för att lösenord för inloggning till webshop.aderian.se hanteras på ett säkert sätt. De Köpare som fått rättighet att administrera användarkonton och lösenord ansvarar för att enbart behörig personal inom Köparens organisation tilldelas användarkonton. Aderian Göteborg förbehåller sig rätten att inaktivera konton som inte använts under en längre tid.

Har Köparen behörighet att beställa med fakturering till fler bolag eller till finansinstitut och önskar fakturera om till annan betalare så kan detta arrangeras. I detta fall äger Aderian Göteborg rätt att debitera Köparen för arbetskostnaden samt eventuell ränteförlust.

Genom att beställa varor från Aderian Göteborg godkänner jag (köparen) samtliga ovanstående villkor.